Çevre Duyarlılığımız

Çevre Duyarlılığımız

Bartın Çimento, doğal kaynakların korunmasını sürdürülebilir iş stratejisinin en önemli parçalarından biri olarak görmekte olup enerji yoğun bir tesis olarak geçmişten günümüze CO2 ayak izini düşürmek için büyük çaba harcamaktadır.

Sera Gazı Emisyonları her yıl bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmakla birlikte TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile çevresel sürdürülebilirlikten ödün vermeden çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Alternatif Yakıt-Ek Yakıt Alternatif Hammadde Biyo-Çeşitlilik Su Tüketimi CO2 Emisyonu
10% 8% 3400 4% 17kg/ton klinker
2018 yılı kurtarılan atık miktarı oranı 2018 yılı kurtarılan doğal hammadde oranı Son 5 yıl içerisinde dikilen ağaç sayısı 5 yıllık zaman zarfında su tüketimindeki düşüş oranı 5 yıl içerisinde 1 ton çimento üretiminden kaynaklı CO2 emisyonunu düşüşü

Çevre Yönetimi Politikamız

Bartın Çimento oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi kapsamında çevre politikasını içeren Yönetim Politikası oluşturmuş ve tüm çalışanlara ve kamuoyuna duyurmuştur. Bartın Şube ve Ereğli Çimento Şubelerinde TS-EN-ISO 14001 kapsamında Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip çevre politikası kapsamında hareket etmektedir.

 • Çevre boyutlarını belirlemek ve risk analizini yaparak, sürekliliğini sağlamak, çevrenin korunmasını ve çevre kirliliğini önlemek, çevresel atıkların toplanması ve bertarafı için önlem almak ve uygulamak çevre politikamızdır.
 • Üst yönetim tarafından onaylanan bu doküman kurum içerisinde tüm çalışanlara aktarılmakta ve buradaki kurallara uymaları doğrultusunda çalışılmaktadır.
 • Belirlenen çevre politikasında değişiklik öngörülürse hemen, öngörülmezse yılda en az bir defa Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilir.

Çevre Yönetimi Programımız

 • Fabrikamız Döner Fırın ana bacasında sürekli ölçüm cihazı bağlı baca gazı emisyonları eş zamanlı olarak 7 gün 24 saat T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da izlenebilmektedir. Döner fırın ve diğer ünitelerde kullanılan torbalı filtreler sayesinde Avrupa Birliği toz emisyon sınır değerinin de altında emisyon salınımı yapılmaktadır.
 • Bacadan atılan ısı farin, kömür ve çimento ön ezicisinde kullanılarak atmosfere minimum derece sıcak gaz salınmaktadır. Yapılan Waste Heat Recovery(WHR) Atık Isıdan Enerji Eldesi yatırımı ile birlikte atık ısıdan elektrik enerjisi üretilmekte olup fabrikamızın yaklaşık %30 elektrik enerjisi karşılanmaktadır. Isının bir kısmı ile de Reküparatör sistemi yardımıyla sıcak su elde edilmektedir. Fabrika, sosyal tesisler ve lojmanlarda ısınma ve sıcak su ihtiyacının tamamı buradan karşılanmaktadır. Fabrikamızda Prekalsinasyonlu döner fırın ile Türkiye’nin en düşük pişme kalorili klinker üretimi yapılmaktadır.
 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması kapsamında tesisimiz 2014 yılında pilot tesis olmuş ve bu tarihten itibaren her yıl Bağımsız Denetçiler tarafından Sera Gazı Emisyonları doğrulanmaktadır.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Entegre Çevre İzni projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Bakanlık tarafından ülkemizde “Mevcut En İyi Teknikleri Uygulayan” tesislerden biri olduğu tespit edilmiştir.
 • Hammadde ihtiyacının tamamını doğadan karşılamak yerine Alternatif Hammadde kullanımına önem veren fabrikamız hem doğal kaynakların daha az tüketilmesine hem de çevrenin korunmasına büyük özen göstermektedir.
 • Ek Yakıt ve Alternatif Yakıtların geri kazanımıyla fosil yakıt kullanımı düşürülmekle birlikte atıklar ekonomiye geri kazandırılmaktadır.
 • Rehabilitasyon Projeleri ve Doğaya Yeniden Kazandırma Planları ile kullanım ömrü dolan hammadde ocakları (maden sahaları) için rehabilitasyon çalışmaları yapılmakta ve doğal yaşamın korunması ve devamı için çalışmalar yapmaktayız.
 • Yapılan tüm bu çalışmalarla CO2 ayak izi ve kaynak tüketimleri azaltılmaktadır.
 • Her yıl çalışan başına en az 1 ağaç dikme hedefimizle birlikte 1 ağaç başına en az 105 ton karbon ayak izimiz azaltılmaktadır.
 • Fabrikamız bünyesinde oluşturulan ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ önderliğinde tüm teknik ve idari çalışmalar büyük bir titizlikte sürdürülmektedir.

Çevre Yönetimi Kapsamındaki Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

Bartın Çimento faaliyetleri ile ilgili olarak çevresel unsurlar değerlendirilmiş ve bu unsurların çevresel etki değerlendirmeleri yapılmıştır. Tüm çalışanlara çevresel etkilerin fark edilmesi ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesinin yıllık eğitimlerle desteklenerek pekiştirilmesi çevre faaliyetleri esasını oluşturmaktadır.

Yıllık olarak hazırlanan Çevre Yönetim Programı dahilinde uygulamaya dönük hedefler yer almaktadır.

Bağımsız kuruluşlara yaptırılan fiziki ölçüm sonuçları değerlendirmesinde, ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerlerin altında çalışılması hedeflenmektedir.

Çevreye karşı sorumluluğumuz kapsamında belirlemiş olduğumuz diğer amaçlar ve hedeflerimiz arasında;

 • Kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri ve faaliyetlerimiz kapsamında uygulanabilir yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara ve bu yasal mevzuatlar çerçevesinde belirlediğimiz diğer şartlara uymak.
 • Çevre boyutlarını belirlemek ve risk analizleri yaparak sürekli iyileştirme faaliyeti ile çevre kirliliğini önlemek.
 • Enerji tasarrufu ve verimliliği sürekli geliştirmek, kaynak tüketimini azaltmak için ürün hizmet ve tasarım satın alınmasını desteklemek ve önemli enerji boyutlarını belirleyerek önlem almak.
 • Çevre konusundaki eğitimlerin sürekliliği ile inisiyatif kullanmaya, sorgulamaya ve sorumluluk almaya hazır, işini önemseyen ve işyerini sahiplenen başarıya odaklanmış bireyler olmayı teşvik etmek.
 • Geçerliliği ispatlanmış güncel teknolojileri izlemek ve uygulamak.
 • Bütün çalışanların, ziyaretçilerin, alt işverenlerin ve tedarikçilerin ve diğer üçüncü tarafların yönetim sistemlerimize uymalarını ve katkıda bulunmalarını sağlamak.
 • Atıksuların mevzuatlara uygun olarak analizlerinin yapılmasını ve geri dönüşümlü olarak proseste %100 kullanımını sağlamak.
 • Atıksu kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak ve bu doğrultuda su tüketimini %5 azaltmak.
 • Tüm atıkları kaynağında ayırmak, miktarlarını belirlemek ve tamamını bertaraf veya geri dönüşüm tesislerine ulaştırmak.
 • Tesis sahasında ağaçlandırma çalışmaları yapılarak hem toz emisyonunu hem de karbondioksit (CO2) emisyon salınımını en az düzeye indirgemek.
 • Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları yapmak.